תקנון אתר כפר יהושע

| עדכון אחרון:  01/09/2015 11:27

תקנון אתר ופורומים מושב כפר יהושע

 אתר כפר יהושע http://www.k-yehoshua.org.il   (להלן: "האתר") משמש כפורטל לאינטרנט. הגלישה באתר ו/או שימוש בשירותים המוצעים במסגרת האתר, אינדקס קישורים לאתרי אינטרנט שונים, מערכת פורומים, מערכת סקרים, כפופים לקריאת תקנון זה. שימוש באתר ו/או בפורום כמוהו כהצהרה מטעמך כי קראת את התקנון בעיון וכי הנך מסכים לתנאיו.
 

1.         התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.

2.         עם הרשמתך לפורום, תוקנה לך זכות להשתמש בפורום. יחד עם זאת על מנת לשמור כי תכני הפורום יהיו חוקיים ולא יפגעו ברגשות הציבור ו/או רגשותיהם של גולשים בפורום, הנך מנוע מלפרסם את התכנים, לרבות אך לא רק, קבצים, הודעות, תמונות, קישורים וכל מידע אחר, הבאים:

2.1 אין לפרסם כל פרסום שהינו בלתי חוקי (לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום), או בלתי מוסרי או הפוגע בתקנת הציבור או ברגשות הציבור ו/או פוגע בפרטיותו של אדם.

2.2 אין לפרסם כל פרסום או תוכן המכיל חומר פורנוגראפי, או בעל אופי מיני בוטה, או בשפה הנושאת אופי גס, או שהוא מעליב, גזעני, מאיים, מטריד, מבזה, מסית, מתגרה, משתלח, מוציא לשון הרע, מעודד לביצוע עבירות וכן כל תכנים אחרים אשר מהווים הפרה של הדין.

2.3 אין להעלות ו/או לפרסם קבצים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, סוס טרויאני ותולעת ו/או כל קובץ אחר העשוי לפגוע, להזיק, לשנות, או להעביר מידע ברשות משתמש אחר ללא ידיעתו וללא הסכמתו.

2.4 אין להעלות כל מידע בעל תוכן מסחרי ו/או פרסומת כלשהי, בין במודע ובין שלא.

2.5 אין להעלות קבצים אשר זכויות הקניין בהם, לרבות זכויות הקניין הרוחני, אינם שלך. יוסף ויודגש, כי אין לפרסם קישור לאתר המכיל בתוכו קבצים לא חוקיים כלשהם ובין היתר קבצי מוסיקה למיניהם הפוגעים בזכויות יוצרים של צדדים שלישיים.

2.6 אורך חיי הודעה בפורום יהיה עד 4 שבועות.

3.         וועד מנהל  "כפר יהושע" ו/או מנהל הפורום או מי מטעמו רשאי להוריד ו/או למחוק ו/או למנוע מראש פרסום של כל תוכן אשר מפר את אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים 2.1-2.5 לעיל וכן כל תוכן אחר לפי שיקול דעתם הבלעדי של כפר יהושע ו/או מנהל הפורום ו/או מי מטעמו. הקביעה האם תוכן מסוים הפר את אחד התנאים המנויים לעיל תהא נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של וועד מנהל כפר יהושע  ו/או מנהל הפורום או מי מטעמו.

4          הינך יודע, מבין ומסכים כי ייתכן שהתכנים המשולבים בפורום ייראו לך ו/או יהיו מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או מנוגדים לתקנת הציבור, אך הועד המנהל ב"כפר יהושע" ו/או מי מטעמו אינם נושאים באחריות לתכנים כאמור. כמו כן, הועד המנהל ב"כפר יהושע" ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות בגין כל נזק שנגרם בקשר עם התכנים המופיעים באתר, ובכלל זאת כתוצאה  מהורדת ו/או מחיקת התכנים. בתקנון זה "נזק" - לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עוגמת נפש, אי נוחות, והפסד כספי מכל סוג שהוא.

5          במידה ובמהלך השימוש באתר תקבל הוראה ו/או הנחיה מהוועד המנהל "כפר יהושע" ו/או ממנהל הפורום או מי מטעמו, עליך להישמע להוראותיהם.

6.         התכנים שהנך מפרסם בפורום פתוחים ונגישים לכל המשתמשים בפורום.  הוועד המנהל "כפר יהושע" לא נושא באחריות בקשר, עם התגובות שתקבל ו/או התוצאות שייגרמו בעקבות פרסום התכנים על ידך.

7.         למרות זכותו של הוועד המנהל "כפר יהושע" להוריד כל תוכן פוגע ו/או מפר תקנון זה של הוועד המנהל "כפר יהושע"  אינו מתחייב לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים בפורום וגם אם יערוך בדיקות בתכנים כנ"ל, הוא אינו מתחייב כי יזהה תוכן כאמור ו/או כי יספיק להוריד אותו מהפורום לפני שייחשף בפני משתמשי האתר ו/או בכלל. הוועד המנהל "כפר יהושע"  אינו אחראי בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.

8          הוועד המנהל "כפר יהושע ו/או הפורום  אינם מתחייבים כי הקבצים או הקישורים שימצאו בקהילות יהיו תקינים ויובילו לאתר פעיל. ויוסף, שהוועד המנהל "כפר יהושע" ו/או הפורום אינם מתחייבים לגבי תוכנם, מהימנותם ודיוקם והוועד המנהל "כפר יהושע" ו/או הפורום ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למחשבי המשתמשים כתוצאה מלחיצה על הקובץ או הקישור.

9.         הוועד המנהל "כפר יהושע" ומנהלי הפורום ממליצים כי תנהג בזהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים בפורום, בעיקר בכל הקשור למידע אישי, מקצועי וכל מידע סודי כלשהו וכי לא תחשוף כל מידע אישי ו/או קבצים המכילים פרטים מזהים בכדי למנוע הטרדות. כל מידע שתפרסם ו/או כל החלטה שתקבל בעקבות קשר שהוצע לך במסגרת הפורום, יהיו באחריותך בלבד, גם אם אלו לא יעמדו בדרישותיך וציפיותיך. הוועד המנהל "כפר יהושע" לא יישא באחריות לכל תוצאה שתנבע מפרסום מידע כאמור, או מיצירת קשר שתחילתו בפרסום מידע כאמור.

10.        הוועד המנהל "כפר יהושע" ו/או הפורום אינם אחראים לכל שיבוש, תקלה, הפסקה שייגרמו בזמן השימוש באתר. הוועד המנהל "כפר יהושע" אינה מתחייבת שהשירות הניתן בפורום לא יופרע, ו/או כי יינתן ללא הפסקות ו/או כי יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הוועד המנהל "כפר יהושע" ו/או מחשבך הפרטי. הוועד המנהל "כפר יהושע" לא תהא אחראית בקשר עם נזקים שייגרמו לך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.

11.        חובה עליך לבדוק כל קובץ אשר תוריד מהפורום באמצעות תוכנת אנטי וירוס עדכנית ומהימנה.

12.        לוועד מנהל "כפר יהושע" שיקול הדעת הבלעדי לסגור את הפורום , לשנות מעת לעת את מראה הפורום, את העיצוב ואת זמינות השירותים, וכל זאת ללא צורך בהודעה מוקדמת.

13.        חל איסור על בחירת שם משתמש המהווה שמו המלא ו/או כינוי המזהה של אדם או כל גוף אחר מלבדך, באופן שעלול להטעות משתמשים אחרים.

14.        הוועד המנהל "כפר יהושע" שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שיהיה צריך להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.

15.        אתה תשפה את הוועד המנהל "כפר יהושע" מייד עם קבלת פנייה ראשונה ממנה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לוועד מנהל "כפר יהושע" כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידך או כתוצאה מכל תוכן אשר תפרסם בפורום.

16.        על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה, השימוש בפורום והתכנים המופיעים בו יהיה בבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה והצפון.

 
אני מאשר כי קראתי את כל התקנון הנ"ל וכי אני מסכים לתוכנו.