מועדון לחבר נועד לשמש את קהילת כפר יהושע לאירועים, פעילויות שונות לכלל הקהילה ולרווחת התושבים

בשעות בהן המועדון אינו משמש לפעילות קהילתית ישובית ניתן לעשות בו שימוש גם לפעילות פרטית בהתאם להנחיות הבאות

הנחיות שימוש במועדון לחבר לפעילות פרטית:

  • האירוע לא יגרום למטרד מכל סוג שהוא לתושבים.
  • מובהר, כי רשות השימוש במועדון היא לתושב/ת הכפר בלבד, הרשות להשתמש במועדון היא בלעדית לתושב/ת המזמינים את הפעילות והיא לא ניתנת להעברה.
  • ציוד: הוועד לא יאפשר אכסון במועדון של ציוד כלשהו המשמש לאירוע. הוועד לא יהיה אחראי לציוד שישאירו אחראי/ת האירוע במועדון לפני או בתום האירוע.
  • בתום הפעילות האירוע ישאירו אחראי/ת האירוע את המועדון נקי ומסודר. יש להקפיד על כיבוי אורות, מזגנים, מכשירי חשמל וכיו"ב. במידה ויישארו מכשירי חשמל פועלים לאחר האירוע יגבה הוועד תשלום של 25 ₪ לשעה עבוד כל שעה שהמכשירים עבדו שלא לצורך.
  • אחראי/ת האירוע מתחייב להשתמש במועדון למטרת האירוע בלבד, באופן אחראי וזהיר ולא לגרום לו נזק כלשהו. היה ועל אף זאת ייגרם נזק למועדון בגין סיבה כלשהיא הקשורה לאירוע, מתחייבים בזה אחראי/ת האירוע לשאת בעלות תיקון הנזק, בסכום ובמועד שיקבע הוועד.
  • אין להפעיל את מכונת השטיפה הנמצאת במועדון.
  • האפשרות לשימוש במועדון תינתן לבני 18 ומעלה. במקרה של אירוע לילדים מתחת לגיל 18 נדרש מבוגר אחראי אירוע (מעל גיל 18) אשר יוודא כי השימוש במועדון נעשה בהתאם לכתוב בהסכם זה ויחתום כי הוא מאשר אותו.
  • מפעיל הפעילות מתחייב להקפיד על עמידה בהוראות כל דין, לרבות (אך לא רק) החוק למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשכ"א - 1961 והתקנות שתוקנו לפיו. כמו כן מתחייבת מפעיל הפעילות לעמוד בדרישות רישוי והסמכה, ככל שנדרש, לפי כל דין.
  • האירוע במועדון הוא אירוע פרטי של מזמיני האירוע ומטעמם. וכל מי שיפעל במסגרתו מטעמו או לפי בקשתו, יעשה כן כעובד או נותן שירות מטעמו. בין מפעיל הפעילות או עובדיה או המועסקים על ידו לבין הוועד לא יתקיימו יחסי עובד מעסיק. מפעיל/ת הפעילות בלבד הם האחראים בכל הקשור לעובדים אלה.
  • אחראי/ת האירוע מתחייב/ת לשאת בכל פיצוי שיגיע לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכל פגיעה בגוף או ברכוש הנובע מאירוע או הקשור באירוע או מכל שימוש במועדון במסגרת האירוע.         
  • אחראי האירוע ישפו את הוועד וישלמו לו כל סכום שיאלץ הוועד לשלם לצד שלישי כלשהו, עקב או בגין כל נזק לגוף או לרכוש שנגרם כתוצאה מהאירוע או השימוש של אחראי/ת האירוע או מי מטעמם במועדון.

תעריפי עלויות ע"פ אופי והיקף השכרת המועדון לאירועים (קביעת התעריף נעשית על ידי 

  • אירוע קטן (מפגש/ללא אוכל).................................................... 300 ₪
  • אירוע משפחתי קטן עם אוכל (מפגשים משפחתיים/ימי הולדת)........ 500 ₪
  • השכרת המועדון לאירוע גדול (בר מצווה, כנסים)..........................1000 ₪
  • אירוע גדול/אזורי (מסיבה, חתונה, אחר)......................................1500 ₪

 

אשת הקשר לבירורים וקביעת מועד ותעריך (בהתאם לרשימה בסעיף קודם) היא אחראית המועדון, שרון פרידלנסקי. \

כדי להשלים את הזמנת המועדון יש לפעול על פי השלבים הבאים:

 • קביעת יום ושעה מול שרון פרידלנסקי (בהתאם למועדים בהם המועדון לא משמש לפעילות אחרת).
 • חתימה/אישור ההסכם בתחתי דף אלקטרוני זה.
 • תשלום דיגיטאלי באתר בהתאם להנחיות בהמשך.

בהצלחה

 

ועד מקומי כפר יהושע